A Panthic Network - Khalsa Press Publication, ISSN: 1930-0107

PANTHIC.org


"ਲੱਗੀ ਧਮਕ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਦਰ, ਦਿੱਲੀ, ਆਗਰੇ, ਹਾਂਸੀ ਹਸਾਰ ਮੀਆਂ। ਬੀਕਾਨੇਰ, ਲਖਨਊ, ਅਜਮੇਰ, ਜੈਪੁਰ, ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਮੀਆਂ। ਚੱਲੀ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਨਹੀਂ ਦਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਸ਼ੁਮਾਰ ਮੀਆਂ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਅਟਕਣਾ ਈਂ, ਸਿੰਘ ਰਹਿਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੀਆਂ।(੬੩)"
- Shah Mohammed (Jangnama)

June, 1984: A Crisis of Human Rights

June 11, 2006
Author/Source: Dr. Amrik Singh Sacramento
The purpose of this article is to focus on large scale Sikh persecution, prepare to observe 4th June 1984 as the Third Holocaust Memorial and envision the future of Sikhs around the globe. It aims to

  • Recognize that the attack on Harmandir Sahib (Golden Temple) was horrendous and tragic, and a crisis of human rights of conscientious people.
  • Create awareness and understanding of 1984 events — a Third Sikh Holocaust as a defining issue of fundamental significance.
  • Present a symbolic mark of respect for all victims of Holocaust persecuted by Government of India in the last 300 years and empathize with all those who still are suffering under such repressing forces.
  • Make sure that dastardly crimes to traumatize the whole community are not forgotten, misinterpreted, overwritten and repeated, anywhere in India or in the world.
  • Make available an international attention for educating coming generations about the Sikh Holocausts and create vigilance for stopping crimes through lessons learnt from it.
  • Highlight a society free of the harms of chauvinism, racism, and bigotry and support a diverse society with equal opportunity and responsibilities to all citizens.
  • Support the efforts to preserve historical data, manuscripts, artifacts, archeological finds and promote a meaningful research of Sikhs’ past and learn from it for the future.
The Sikh history is replete with struggles for freedom, justice, and equality. Guru Nanak Dev Ji was the first to raise his voice against Babur’s colonization by merciless killings of Hindus and other minorities. Babur’s soldiers were deemed as marriage party of sinners who descended from Kabul to terrorize masses. It was a strong condemnation of terrorism. Thousand years of slavery at the hands of tyrannical foreign rulers had made Indian people insensitive to the meaning of dignity, freedom, justice and nationhood. Guru Nanak Dev enthused a spirit of fearlessness against the forcible conversion to Islam and enhanced self-respect, courage, devotion and sacrifice in the people who were brutally crushed by foreign invasions. In 1606 Guru Arjan Dev Ji demonstrated a spirit of love and sacrifice to defeat the regime of terror. In 1678, Guru Teg Bahudar Ji became a sacrifice for the freedom and justice of Indian people. In 1704, Sahibjada Zorawar Singh and Fateh Singh stunned the tyrant by showing legendary courage and didn’t beg for their life from morally bankrupt Mughals. In 1719, Baba Banda Singh Bahadar rose like thunder that destabilized the center of the Mughal regime, and established the first Sikh state. It is a long list of dedication, patriotism, and sacrifice that goes down to two holocausts to the establishment of Sikh Misals. Finally, Maharaja Ranjit Singh provided a respite not only to Sikhs, but equally to all communities. The period of glory lasted until Maharaja Ranjit Singh lived and after that it was again a long saga of discrimination, bias, injustice, ethnic cleansing, and persecution. Two Sikh Wars against the British are never reckoned as struggle against imperial forces. On top of all this, 1857 mutiny was declared as a first battle of independence which it wasn’t. It is preposterous to show Sikhs as suppressing the first freedom struggle. When ¾ Hindustani Soldiers under British command, fought against the Punjab, a last sovereign nation defying British dominion, it was not presented as unpatriotic and treacherous. Hindus can never be traitors even though caught in the act of sedition and spying. The collective psyche of people shrouds a grain of genocide that makes holocausts. The continuous efforts and proof of Sikh enterprise in India’s national life couldn’t alter the collective view about Sikhs. With the 95% participation of Sikhs in a freedom struggle and their unending fervor to defend borders could never earn for them a freedom to practice their faith and promise to protect its symbols and signifiers.

I have recounted all these episodes to demonstrate that the Third Holocaust in 1984 falls exactly in the same pattern that has been repeated over and over. How does the holocaust take place? It hits hard at the maximum number of people collected to practice their faith, culture, language and religious boundaries. The Blue Star operation and Woodrose Operation were carried out on a historical day, when the Government was sure that Gurudwaras would be packed with devotees.

The Martyrdom Day of Fifth Guru Arjan Dev ji, on 3rd June, 1984, was approved for an attack on Harmandir Sahib [Golden Temple] by the then Prime Minister Indira Gandhi. Kuldip Singh Brar, testifies in his book that they were ordered to finish everything in 48 hours. It proves that the Government wanted Indian Army to blindly kill people to create shock waves in the whole community and create deadly impact on the psyche of Sikhs. Six Army Divisions (more than in any war with Pakistan), were deployed to carry out planned attack. Many other religious places were also targeted for the Army’s demonstration of a death dance. Giani Zail Singh was the President of India who became instrumental in hobnobbing, skulking, and showing his loyalty to the Nehru clan. On May 30, 1984, he assured a delegation that Government had no intention entering the Golden Temple. A large contingent of Army was already deployed all over Punjab. The Golden Temple was surrounded on May 24, 1984. The Home Minister declared in the parliament that the Army wouldn’t enter the Harmandir Sahib. On June 1st, all trains were cancelled. A sudden curfew was imposed all over the State. Why did the Government keep assuring the people that the Army had no plan to enter the Golden Temple? It was just a ploy to trap devotees inside the Gurdwara and then pound them in an exemplary attack to frustrate them forever. Earlier this pattern motivated the Muslim invaders to destroy Golden Temple three times in the 18th century. The Indian army rehearsed the strategy to attack the Golden Temple for six months. The curfew was imposed in the entire state for a week. There was an uncanny silence in the bustling streets of Punjab’s major cities. All reporters were bundled up in specially charted buses to be driven overnight out of the state. 42 other Gurdwaras were spotted for identical action. The action was deliberated to break the backbone of Sikhs who were protesting against Government interference in their religious affairs. The name of the mission was Blue Star Operation. The army carried out what it was trained for. The army was ordered to attack the enemy, and for them each man, woman and child represented the inimical force. When ordered, the army shot who came in their way.

In the wake of Curfew, thousand of devotees wanted to go to their homes, but wouldn’t be let go by the security forces. They were trapped in precincts of the holy place. They were there to pay obeisance to the memory of the 5th Guru who 372 years ago had shaken the confidence of tyrants with his perfect calm against unimaginable tortures —placing him in boiling oil cauldron, rubbing burning hot sand on his body. The will of God was sweeter than to bend before the tyrannical regime of the Mogul. That day in Harmandir Sahib, thousand sof devotees must have perished chanting Waheguru and trying to be like the legendary Guru resigned to the will of God.

The Indian Army fired on the innocent devotees to terrorize the militants who took positions. There young boys were rounded and their hands were tied at their back, and shot at point blank range. One Ranbir Kaur saw 150 youth lined up with their hands tied with their turbans. Artillery and mortar attack knocked down towers built in 18th century . Ragi Bhai Amrik Singh was shot to death.. Mark Tully said more than 4000 people died in the carnage. Brahma Challaney, a correspondent of Associate Press, managed to stay back. He reported that bodies of devotees were carried in rubbish trucks. He saw 50 of them in that manner that included two women and a child. Doctors were threatened not to report that Sikh men’s hands were found tied back and killed. The fierce battle ensued in which thousand of Army Jawans lost their lives and thousands of Sikhs died fighting for their faith. The holy tank was red with the blood of god-fearing men. The temporal seat of the Sikhs, the Akal Takht was riddled with bullets and artillery fire. The personnel carrier and tanks found their way crushing wounded and hurt devotees.

The Sikh reference Library was ransacked. The valuable manuscripts dating back to thousand of years were destroyed and taken to unknown places. Some Hindus celebrated the attack on the Golden Temple and praised the leadership of Indira Gandhi. She became Durga incarnate for Hindus of Punjab who were elated at the Army action and endorsed it for reasons unknown to them. Sikhs living in other states suffered humiliation beyond anybody’s imagination. They were jeered and heckled for keeping their faith. The state governments became an accessory to the crime. The opposition of political parties neutralized and it seemed as if the whole nation was fighting against the Sikhs with one voice.

Nobody raised the voice against flagrant violation of human rights. It seemed that human rights were not for Sikhs. The Government controlled media flashed tailored versions of 'news'. The truth suffered as a casualty as there was nobody to report it. The journalists feared for their lives and didn’t report even what they had seen with their eyes. It was a warlike situation. The enemy was none other than their own who had supported the same army during wars with Pakistan.

Sikhs felt besieged in their own country. They became outsiders overnight. “They have been served right” was the voice of the majority. The largest democracy on earth was demonstrating bigotry, chauvinism, national hysteria and fixation with their own superiority. The democratic structure came under sharp criticism for endorsing Hindu schema through catching terminology and hegemony. The political parties became speechless and flabbergasted, and failed to understand the magnitude of the problem. The left totally shut down. They issued their clichéd statements that only sustained the Hindu secretive diary of atrocities against the minorities. It seemed that all major political parties spoke in unison to support the attack. Ram Naryan Kumar said in his article, “Sophisticated Hindus with such views on India’s history couldn’t regret the destruction of Golden Temple which is Islamic in essential architecture.” Morarji Desai, a former Prime Minister of India belonging to anti-congress party declared that India would have been destroyed, had Indian Army not carried out the attack. Sikhs psyche was devastated though not defeated. Some Sikh soldiers deserted their posts to protest against an attack on their places of worship. They were caught and still facing persecution at the hands of authorities. The peaceful demonstration of thousands of Sikh villagers started to reach Amritsar that was silenced with volleys of fire. The frustration had reached its peak with no hope in the near view.

The theo-political status of Harmandir Sahib, according to Ram Naryan Kumar, has been continuing to inspire struggles for freedom and human rights. The Jallianwala Bagh became a motivating force to free India from the British rule. Gen Dyer became an archrival of Sikh spirit. When Mahants honored Gen. Dyer in the Golden Temple, there was such an uprising in Sikhs that they vowed to free Gurdwaras from Government appointed priests. The intense, non-violent, peaceful and purposeful struggle for ousting British agents from Sikh religious places was occasioned by the treacherous act of honoring Gen Dyer in the precincts of the Golden Temple. It resulted into Gurdwara Act 1925, but not without sacrifices of Sikhs. Even Mahatma Gandhi had to say that India had won the first leg of independence. The struggle for the Gurdwara can’t be separated from the freedom of India as it was a sharp reaction to Gen Dyer’s shooting orders of freedom fighters. It is evident from the historical chain of events that Jawaharlal Nehru and his associates didn’t want Muslims to share power with him. The grounds for riots were indirectly prepared by him and his colleagues. They thought it would have double advantage as it would weaken Punjab and Sikhs wouldn’t become nostalgic of their Sovereign Punjab that they had lost at hands of the British Government. The segregation was precipitated to destroy last vestiges of the Nation of Sikhs, who might demand sovereignty with the collaboration of Muslims. Immediately after Independence, Jawahar Lal Nehru made policies to deal with Punjab and Sikhs. The British had mahants installed in religious places, and Jawahar Lal Nehru recognized all sects who were engaged in eroding the base of Sikhism. They reintroduced all those evils that Sikhism had reacted against.

Why did Indira Gandhi target Sikhs and their religious places? In 1976, Jayaparkash Naryan recognized that the central Government had too much power to destabilize state Governments. He advocated Federal system of Government in which states would enjoy more freedom to elect their leaders. The unemployment, rising prices, corruption, political crimes had turned the people against Indira Gandhi. With the Akali Dal in the forefront of the struggle, JP had appealed even to the Army to rise against dictatorial Indira Gandhi. Indira had to impose a 'state of emergency' in the country as she took control of legislative, executive and judicial wings of the Government. There was a lot of political persecution that was uniting people against Congress. She couldn’t go any further and had to hold election. She tasted the worst ever defeat. After that, she lost all her wits and became dangerously poised to knock down the Janta Dal’s Government by aligning with Chaudhary Charn Singh. In 1980, she came back to power and had already chalked out her line of action. She would never let people unite on problems like poverty, corruption, unemployment, and rising prices. She knew she would play a dangerous card to lead the rest of India away from their problems of poverty, homelessness, and rising prices. The obvious targets were the Sikhs who had started their non-violent Morcha for control of Punjab waters and inclusion of Punjabi speaking areas on a linguistic basis. The problem compounded as Punjab Hindus disowned their mother tongue and the center encouraged migration of people from Hindi speaking areas to make Sikhs a minority in their own state. Jails were full of Dharm Yudh morcha activists but it did invite more violence. The Nirankaris enjoyed complete support and guidance of the Government. The unfortunate killing of Sikhs by Nirankaris in Amritsar set the ball rolling. Victims’ families waited too long for the justice, but it was not their cup of tea. The head of Nirankari sect was acquitted of the charges of murder and intimidation. It was again the same pattern that was repeated in Delhi carnage. More than 20 years of victimization couldn’t bring the guilty to justice. Instead, the perpetrators of crimes enjoyed political power and still have been vested with authority of public office irrespective of their involvement in criminality.

There is not an iota of doubt that the collective Indian psyche has all paraphernalia of repeating holocausts — exaggerated belief in their superiority, the capacity to incite mobs for political purposes, ruthless use of machinations to divide people, use criminals for political rivals etc. It may be preposterous to think that a Sikh has become Prime Minister of India, and that is the end of all problems. When the Third Sikh Holocaust took place, we had a Sikh President who assured a delegation two days before the attack that the Government had no intention to enter the Golden Temple. Dr. Manmohan Singh’s silence towards the French Government ban on Turbans is intriguing. Why is he afraid of taking an open stand? The reason is not farfetched to imagine. He subscribes to the Indian collective psyche and knows any such stand would invite wrath of Hindu chauvinists. He can be ousted overnight if he doesn’t fit into their scheme. It doesn’t matter who or what Dr. Manmohan Singh is, what matters is how he can serve them by observing strict boundaries.

This article is based on the research paper presented in a conference on Holocaust Memorials organized by the Institute for Conflict and Peace Studies, (IFCAPS) Chicago, IL


The above essay was presented in a conference organized by IFCAPS, Chicago, IL.


Comments

 

Disclaimer: Panthic.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the feedback from our readers, and cannot be held responsible for their views.

Background and Psyche of Anti-Sikh Events of 1984 & the RSS : Video Interview with Bhai Ratinder Singh

Akaal Channel's interview with Panthic.org Senior Editor Bhai Ratinder Singh regarding anti-Sikh events in 1983, and 1984 in Indore Madhya Pardes and the RSS Psyche
Read Full Article


RECENT ARTICLE & FEATURES

ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ: ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਪਰਿਪੇਖ

 

‘ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ’ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਸਾਹਿਤ-ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕ ਇਕ ਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।...

Read Full Article

੧੭ ਅਕਤੂਬਰ ੧੭੬੨ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਜੰਗ

 

ਇਹ ਲੇਖ ਲੜੀਆਂ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਅਬਦਾਲੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਵਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਅਤੇ ਮੁਗ਼ਲ ਰਾਜੇਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਹੇਠ ਲੜੀਵਾਰ ਸੂਰਾ ਮਾਸਿਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗ ਤੇ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਲੇਖ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਅਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਲੇਖ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ...

Read Full Article

ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦਾ 'ਝੁਲਸਿਆ ਸ਼ਹਿਰ'

 

ਆਰਟਿਸਟ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਲਈ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਇੱਕ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ੧੯੮੪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਨ ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਸਕਾਰਡ ਸਿਟੀ' ਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਤਰ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰਚਨਾ।...

Read Full Article

ਰੂਪਾਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ

 

ਸਾਹਿਤਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਬੀਰ ਰਸ ਵਿਚ ਰਚ ਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।...

Read Full Article

ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ : ਵਿਸ਼ਾਗਤ ਪਾਸਾਰ

 

‘ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ’ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਅਮਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਤ-ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹਿਤ ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿਚ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਜੂਦ-ਰਹਿਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਜੂਦਾਤਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣੀ ਵਰਣਨਾਤਮਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਗਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ...

Read Full Article

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਾਏ ਗਏ ਦੋ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ

 

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ੫੫੦ ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ...

Read Full Article

ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? Part 3 of 3

 

ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਅਵਤਰਿਤ ਹੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤਨਾਮੇ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ, ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ, ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਰੱਖਿਆ। ਅਫਸੋਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਸ ਅਧੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਜਹਰੀਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੋਜ ਪੂਰਕ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।...

Read Full Article

ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਿਲਾਵਟ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ Part 2 of 3

 

ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਅਵਤਰਿਤ ਹੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤਨਾਮੇ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ, ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ, ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਰੱਖਿਆ। ਅਫਸੋਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਸ ਅਧੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਜਹਰੀਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੋਜ ਪੂਰਕ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।...

Read Full Article

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ : Part 1 of 3

 

ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਅਵਤਰਿਤ ਹੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤਨਾਮੇ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ, ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ, ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਰੱਖਿਆ। ਅਫਸੋਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਸ ਅਧੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਜਹਰੀਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੋਜ ਪੂਰਕ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।...

Read Full Article