A Khalsa Press Publication, ISSN: 1930-0107

PANTHIC.org


"ਬਦਲੇ ਸਮੇ ਤੇ ਵਕਤ ਕਈ ਬਦਲੇ, ਬਦਲ ਗਏ ਕਈ ਸਮਾਂ ਬਦਲਾਉਣ ਵਾਲੇ।
ਘੋਰ ਸਮੇ ਦੇ ਘੇਰ ਨੇ ਕਈ ਘੇਰੇ, ਘੋਰ ਸਮੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕਏ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ।
ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀ, ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ।
ਓ ਕੌਣ ਜੰਮਿਐ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮੇਟ ਸਕਦੈ, ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ।"

-

Jathedars and SGPC reps avoid Sangat, attend anti Akal Takhat establishments

April 23, 2006
Author/Source: Khalsa Press

Selma, CA (KP) – The Jathedars of three Takhats along with the SGPC secretary, and Darbar Sahib manager became embroiled in another controversy when they avoided Panthic Sangat and Gurdwaras, yet visited institutions that did not follow the maryada implement by Akal Takhat Sahib and violated Hukamnamas barring tables and chairs from Langar halls.


When they did visit a Gurdwara Sahib where Panthic maryada was followed, they declined to intermingle with the visiting Sangat. On April 20th, Akal Takhat Sahib Jathedar, Joginder Singh Vedanti, Takhat of Sri Keshgarh Sahib Jathedar Tarlochan Singh, Takhat of Sri Patna Sahib, Jathedar Iqbal Singh along with SGPC secretary Dilmegh Singh, Darbar Sahib Manager Roop Singh, and Granthi Ranjit Singh from Delhi visited the newly built Gurdwara Kalgidhar Sahib in Selma. It was their first stop on this trip at a Gurdwara where Akal Takhat Sahib maryada was actually being followed. All of their previous stops were at private deras and institutions, such as the 3HO and Nanaksar.


Despite the evidence of Idol Worship, the Jathedars stayed quiet

Nanaksar 'Gurdwara' in Fresno where Vedanti and Jathedars Visited

Upon arriving, they gave their usual standard speeches, and spiels of, “Support Akal Takhat Sahib, do Sikhi parchar…..”. Waiting for them were anxious local Sangat members, sevadars from as far as Los Angeles, Sacramento, and the Bay Area, some having driven several hundred miles so they could meet with Jathedars and discuss critical issues of importance. They included Bhai Bhajneet Singh, Bhai Prabhsharandeep Singh, Amardeep Singh and many others.

Their questioned included:

 • Why was Baba Daljit Singh of Chicago let off so easy and not instructed to retake Amrit?
 • Why hasn’t Jathedar Vedanti taken any action against Badal’s wife for visiting Ashutosh?
 • Why haven’t they taken actions against SGPC and DSGMC members that associate with RSS and attend their anti-Sikhi functions?
 • Why haven’t they taken action against publishers such as Chatter Singh Jiwan Singh who are publishing and selling saroops of Guru Granth Sahib Ji against Akal Takhat Sahib Maryada?
 • Why do they attend functions organized by deras that do not recognize the Maryada of Sri Akal Takhat Sahib?
 • Why are the Jathedars attending 3HO functions, and addressing Yogi Bhajan with the “Sri Singh Sahib’ title?
After some short speeches by SGPC secretary Dilmegh Singh, and Darbar Sahib manager Roop Singh, Jathedar Tarlochan Singh, Granthi Ranjit Singh of Delhi, Bhai Prabhsharandeep Singh spoke from the podium and welcomed the Jathedars. He then stated that the Sangat here is fully supportive of Sri Akal Takhat Sahib, and that of the actions taken against Gurbaksh Kala-Afghana, and the Joginder Singh, editor of Spokesman.


Jathedar Vedanti listening to Prabhsharandeep Singh


Video of Prabhsharandeep Singh's Speech

These are good steps Prabhsharandeep Singh indicated, but questioned why more was not being done in isolating those who continue to support Kala-Afghana and the Spokesman editor. He also questioned why the Jathedars attended a function organized by the 3HO, which he stated was as a cult. “During the function, which was broadcast by SikhNet, Jathedar Sahib referred to Yogi Bhajan as ‘Sri Singh Sahib’”, Prabhsharandeep Singh strongly protested. “How can the Jathedar of Sri Akal Takhat Sahib refer to anyone with that title? There is no precedence of it in Sikh history for anyone having such a title” he later added. Not expecting this line of questioning, the Jathedars were taken aback. Out of embarrassment Jathedar Vendati kept his head lowered when questioned.

Several other speakers had also given their names so that they too could address the Sangat, but the Jathedars by now had become nervous, and immediately signaled to the management committee that they were not comfortable with this venue and that no one else should be allowed to speak. This move irritated the rest of Panthic individuals who wanted to be heard, but Jathedar Joginder Singh Vendati then pre-empted the time from the other speakers and walked to the podium to speak, causing some minor commotion amongst the committee members and the visiting Sangat.

Out of respect, the rest of the sevadars sat back down quietly in the Sangat to hear what Jathedar Vendanti had to say. Instead of answering the queries put forth by Prabhsharandeep Singh, he digressed into other unrelated topics. The visibly shaken Jathedar claimed that “…this was not the setting to discuss such issues, and that if a discussion was to take place it must be done after the completion of this diwan”. He them implied that he was willing to sit down with anyone and entertain any and all questions from the Sangat.

Afterwards, one of the sevadars from Los Angeles, Bhai Jhalman Singh, spoke from the podium and confirmed with Jathedar Vendanti that… “…..if they (the Jathedars) sit down afterwards then they would not ask for time in the diwan.” Jathedar Vendanti along with others agreed and gave their commitment to sit down after the diwan. This move was endorsed with a loud Jaikara from the Sangat. The diwan then concluded with the recitation of Anand Sahib, Ardas, and the reading of the Hukamnama.

In the conclusion, the head Granthi of the Gurdwara spoke and suggested that the Jathedars only visit those Gurdwara Sahibs where Panthic maryada is followed and that instead of making their accommodations at people’s homes, they should stay in the Gurdwaras so they would be more accessible to the general Sangat.

It needs to be noted that though the Jathedars do stay at the private residences of questionable wealthy individuals, such as liquor store owners, deradars and rich landlords has been criticized by many, their response is always, “They are the ones who pay for our tickets, so we stay with them.” As recently as last year, all the Jathedars were being entertained by Baba Daljit Singh of Chicago of ‘Motel Wakunda’ fame.

The Jathedars would not answer queries about why they made so many trips to Baba Daljit Singh’s dera when they were warned by the Sangat on multiple instances not to associate with him.

Breaking their word to the Sangat

Once outside, the Jathedars quickly backtracked on their commitment to sit with the Sangat, and began walking towards their cars. “Aren’t you going to sit with the Sangat now?”, one sevadar asked. Jathedar Vedanti was hesitating, but quickly SGPC secretary with others began to frisk him away pushing sevadars aside. This followed to a momentary confrontation between one of the young sevadaars and the secretary Dilmegh Singh, which was promptly brought under control.

As tempers continued to rise, the Jathedars were now scattered throughout the front parking lot and surrounded by various Sangat members questioning why they are running away.



Jathedars Vedanti, Iqbal Singh, and Tarlochan Singh being escorted away from Sangat




Video of Jathedar Vedanti and Sangat


One of the trip organizers mentioned that they had a prior engagement in the North Stockton-Lodi area.

Amongst the chaos, Jathedar Vedanti and others were whisked into a minivan and escorted off the property but then quickly pulled off the road when they realized that their companions Dalmegh Singh and Roop Singh were left behind. The two were still being questioned and chastised by the angry Sangat as to why the SGPC was controlling the Jathedars to be used as puppets for their own selfish means.

Panthic Weekly along with sevadars of the Khalsa Alliance approached the vehicle in which Jathedar Vedanti had ‘escaped’ from the questioning Sangat. The driver tried to roll up the windows and leave, but Jathedar Vedanti stopped him and allowed Panthic Weekly’s Amardeep Singh to ask several questions. These were Jathedar Vedanti’s responses:

PW: Why was Baba Daljit Singh not instructed to take Amrit again?
Jathedar Vedanti: Daljit Singh said he committed no kurehet, so why would we have punished him for something he did not admit to? We punished him for staying all night with another woman other than his wife, so he was absolved.”

PW: Why aren’t you taking action against SGPC and DSGMC members that associate with the RSS?
Jathedar Vedanti: We will take action. Give their names to us in writing, and we will take action.

PW: What about publishers Chatter Singh Jiwan Singh who are publishing and selling saroops of Guru Granth Sahib Ji against Akal Takht Sahib Maryada ?
Jathedar Vedanti: …….(does not answer question, his minivan sped off)

The Jathedars were to attend the foundation laying ceremony of a new Gurdwara site in Lodi California. As one of the Singh’s questioned: “The new Gurdwara in Lodi? You mean that place that is run by ‘communists’, and supporters of Shergill’s brother?” referring to Hardev Shergill, a staunch supporter of Kala-Afghana, who was excommunicated from the Panth by Sri Akal Takhat Sahib. Hardev Shergill is rumored to also be involved with the same group since he had closed his dera in Roseville. In 2004 Shergill along with Gurtej Singh IAS, presented a ‘gold medal’ to Gurbaksh Kala-Afghana in Roseville for challenging the authority of Sri Akal Takhat Sahib, and the Panth.

The Lodi group was the same anti-Akal Takhat Sahib crowd. They had originally tried to overtake Gurdwara Sahib Stockton, which is the oldest Gurdwara Sahib in America, founded by the Ghadarittes who were also known as ‘Ghadari-Babays’. Since Gurdwara Sahib Stockton followed Panthic Maryada of langar pangat, the Lodi group split off after an unsuccessful takeover attempt.



Jathedar Vedanti attending a Gurdwara that blatantly violates Akal Takhat Maryada & HukamNamas

Nevertheless, it did not matter to the Jathedars regarding their questionable destination nor that they were backing away from their commitments to the Sangat in Selma. They were more than anxious to leave the Sangat’s questions unanswered. Stated one Sangat member, “This instance only provided more evidence to fuel growing resentment in Panthic circles concerning the activities of the Jathedars and the SGPC officials’ abroad. We fully support the actions taken against Kala-Afghana, and the Spokesman editor, but why be silent on other issues such as Badal, derawadis and those who violate the Hukamanamas?"

:


2 Comments

 1. ssingh@aol.com April 30, 2006, 10:47 am

  I am glad you have exposed the Jathedars. They are ruining the Sikh Maryada. All they do is collect money in USA. Regarding Yogi's organisation, they are violating all sikh maryada and code of conduct. First the Yogi was using Siri Singh Sahib title. Now they are using Siri Sikdar Sahiba title-used by Guruamrit Kaur Khalsa. Also Yogi's wife is using Bhai Sahiba title; there is no such title as Bhai Sahiba. Also she has been awared the Panth Ratan title-what did she do to earn this? The American Sikhs use all Hindu gayatri mantars, Yogi's wife does Hindu puja, infact there are all kinds of hindu gods in her house as she worships them. What is going on?

  These American Sikhs are using the title of Singh Sahib and Singh Sahiba-they should be stooped from using this. We are disgusted with the Yogi's organisation. This must stop. You must make a collective effort to write to all higher authorities in India and have them take action agaist 3ho and American Sikhs. They have no right to violate sikh maryada. PLEASE DO SOMETHING ABOUT THIS. MAKE PEOPLE AWARE OF THE ACTIVITIES GOING ON IN NEW MEXICO. Please post Prabsharan's email and contact info. on your site and please tell him to take this matter up seriously.

  Reply to this comment
 2. kamalsingh@yahoo.com April 30, 2006, 11:14 am

  I was so happy to read that Prabsharan Singh exposed the jathedars. These jathedars should be banned from coming to USA as they only come for money. Each one of them goes back with $25 to 50,000 dollars as they go from house to house to collect money. Several years ago I visited New Mexico and had actually met the Yogi Bhajan. He is is biggest fraud in America. Now after him, his wife and his staff is making a mockery of the Sikhs. They should be questioned on all the violations of the Sikh code of Conduct and reyat marayada. The jathedars should question them on :

  1. Titles being used, e.g. Siri Sikhdar Sahiba, Bhai Sahiba, Singh Sahib, Sardarni Sahiba, etc. They are a cult and practice tantric yoga which has no place in our Sikh religion. Yogi's wife teached tantric yoga now.
  2. They worship all Hindu Gods.
  3. They do not follow proper Sikh traditions and protocol in their Gurudwaras.
  4. They have made their own Khalsa Council and Sarkare Khalsa which has no place in Sikhism
  5. Their Gurudwaras have Yogi's pictures as a Guru, and other Hindu and Christian pictures.
  6. All their organsations are collecting huge funds in the name of speading Sikhism, but all that money is spent on the lavish lifestyles of all of Yogi's secretaries, who were his keeps.
  7. Now a lot of American Sikhs are cutting their hair, particularly the students who come from their scholl in Amritsar.
  8. Please stop these Amercan Sikhs from violating our Sikh values.

  Many thanks for your action in the above matter. Please post all these violations on your website so that the general public can see all of this.

  Reply to this comment
 

Disclaimer: Panthic.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the feedback from our readers, and cannot be held responsible for their views.

Background and Psyche of Anti-Sikh Events of 1984 & the RSS : Video Interview with Bhai Ratinder Singh

Akaal Channel's interview with Panthic.org Senior Editor Bhai Ratinder Singh regarding anti-Sikh events in 1983, and 1984 in Indore Madhya Pardes and the RSS Psyche
Read Full Article


RECENT ARTICLE & FEATURES

ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਦੁੱਤੀ ਯੋਧਾ - ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਦਿੱਲੀ’

 

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਥਰ੍ਹ ਥਰ੍ਹ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ...

Read Full Article

Sant Giani Baba Mohan Singh Ji - Head of Bhinder Kalan Samperdai Passes Away

 

Sant Giani Mohan Singh Ji, the saintly centenarian head of the Bhindra Samperdai, has attained Akal Chalana, leaving his mortal body to merge with Akal Purakh Sahib. The revered Giani Ji headed the religious seminary (Taksal) for over half a century. ...

Read Full Article

Operation Blue Star: The Launch of a Decade of Systematic Abuse and Impunity

 

In June 1984, the Indian Army attacked Harmandir Sahib, popularly known as the Golden Temple, as well as over 40 other gurdwaras (Sikh places of worship) throughout Punjab. The attacks, codenamed “Operation Blue Star,” killed thousands of civilians trapped inside the gurdwaras. This assault marked the beginning of a policy of gross human rights violations in Punjab that continues to have profound implications for the rule of law in India....

Read Full Article

ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਛੰਦ-ਵਿਧਾਨ

 

ਜਾਪੁ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਆਰੰਭਿਕ ਰਚਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ’ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੰਦ-ਗਤ ਵਿਵਧਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਛੰਦ-ਬੱਧ ਵਿਵਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਗ੍ਰੰਥ ਇਕ ਸੌ ਚਾਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੰਦ-ਰੂਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਮੁੱਚੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ੧੪੦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੰਦ-ਰੂਪ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੰਨਗੀ ਪੱਖੋਂ ਮਾਤ੍ਰਿਕ, ਵਰਣਿਕ ਅਤੇ ਗਣਿਕ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਛੰਦ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹਨ। ...

Read Full Article

ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ : ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੂਪ

 

ਹੱਥਲੇ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਕਰਨਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਜਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੱਧਕਾਲ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਤਹੀ ਅਵਲੋਕਣ ਗੁਰਮੁਖੀ ਔਰਥੋਗ਼੍ਰਾਫ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਔਰਥੋਗ਼੍ਰਾਫ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।...

Read Full Article

ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ : ਸੁਰਤ-ਸੰਚਾਰ

 

ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਗਉਡ਼ੀ ਰਾਗ ਵਿਚ ਸਿਰਜਤ ਜਾਂ/ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਆਰੰਭ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸਲੋਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਹੈ...

Read Full Article

ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ : ਕਾਵਿ-ਕਲਾ

 

ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ॥ ਪਾਤਸਾਹੀ ੧੦ ॥ ਪ੍ਰਿਥਮ ਭਗੌਤੀ ਸਿਮਰਿ ਕੈ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਲਈਂ ਧਿਆਇ ॥...

Read Full Article

ਪੁਸਤਕ ਸਮੀਖਿਆ - ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ

 

ਲੇਖਕ ਐਸ.ਐਮ.ਮੁੱਸ਼ਰਿਫ਼ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੁਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੋਜੀ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਕਲਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਲੇਠੀ ਕਿਤਾਬ ''ਕਰਕਰੇ ਦਾ ਕਾਤਲ ਕੌਣ?, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚੇਹਰਾ'' ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਸ਼-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। | ...

Read Full Article

ਰੰਘਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ : ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਿਤਰਿਆ ਭਾਈ ਜੈਤਾ

 

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ 'ਰੰਘਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ' ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਰਾਤਰ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੈਤਾ, ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਇ ਨੂੰ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਸ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਘੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਚਿੱਤਰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉੱਭਰੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰਚਨਾ।...

Read Full Article